Τιμοκατάλογος

Πρώτη υπηρεσία

Ραθιονιβυς θε παυλω λεγενδως σωνσεπθαμ ναμ

€100

Δεύτερη υπηρεσία

Ανσιλλαε ιν συμ φιδιτ κυαερενδυμ

€200

Τρίτη υπηρεσία

Δεσερυισε ιδ ιδ φις αεκυε

€400

Τέταρτη υπηρεσία

Φιμ νε σιθ ανσιλλαε

€600

Πρώτη υπηρεσία

Νεμωρε δεσερυισε ιδ ιδ φις

€100

Δεύτερη υπηρεσία

Ετιαμ ωφφενδιθ ει εαμ

€200

Τρίτη υπηρεσία

Ιυδισαβιτ εσε νοφυμ μολεστιε υθ

€400

Τέταρτη υπηρεσία

Ιδ φις αεκυε σριβενθυρ

€600